Frågor och svar

En aktie är en ägarandel i ett företag. Att äga en aktie betyder alltså att du är delägare i det bolag du äger aktier i. Bolaget måste vara börsnoterat, så kallat ett aktiebolag. Aktier kan man tjäna pengar på om värdet på bolaget stiger, då ökar även värdet på aktierna.

Ett samlingsbegrepp för aktier, fondandelar, obligationer, optioner m.m. kallas för värdepapper. Likt aktier kan värdepapper beskrivas som en ägarandel i ett företag.

En fond är en förvaltad portfölj med flera aktier eller värdepapper. Köper man en andel i en fond äger man direkt samtliga värdepapper som finns i fonden, man blir alltså andelsägare i fonden. Du kan dock inte välja själv vilka värdepapper som ska finnas i fonden utan det gör fondförvaltaren. En fond sprider dina risker automatiskt då du investerar i flertalet olika bolag. Dock tar de flesta fonderna en förvaltningsavgift, även kallat fondavgift.

Ett investmentbolag är ett bolag som investerar och äger aktier i andra bolag där investmentbolagens kapitalplaceringar skapar vinst i form utav utdelningar och värdetillväxt på sina tillgångar. Deras kärnverksamhet går alltså ut på att köpa och sälja aktier i andra bolag, likt en fond. Dock är investmentbolag en aktie som inte tar någon avgift för att köpas till skillnad mot vissa fonder. Köper man en aktie i ett investmentbolag blir man automatiskt delägare i investmentbolagets underliggande bolag.

Ett bolag kan skapa tillväxt både genom förvärv eller av egen kraft, till exempel genom en marknads- och produktposition. Tillväxt kan ske i alla branscher och avgörs av företagsspecifika faktorer. När Sparkampen pratar om tillväxtbolag menar vi företag som ökar sin omsättning rejält år efter år.

  • ISK, står för nvesteringssparkonto. På ett sådant konto kan du spara i såväl aktier som fonder och andra värdepapper. En stor fördel med ett ISK-konto är att inte betalar någon skatt de gånger du väljer att sälja ditt sparande med vinst, utan istället betalas en årlig skatt (så kallad schablonskatt) på värdet av ditt sparande (oavsett om du går med vinst eller förlust). 2020 har denna schablonskatt legat på 0,375% av ditt värde istället för att du ska betala 30% skatt på den vinst du gör vid en eventuell försäljning. Deklarationen sker även automatiskt.
  • KF-konto, är ett kapitalförsäkringskonto och är likt ett ISK-konto på många sätt. Det som skiljer de mest åt är att KF-konton ägs av ett försäkringsbolag vilket medför att du inte har rösträtt vid eventuella bolagsstämmor. KF-konto är också förmånlig vid köp av utländska bolag med utdelning då källskatten kan återbetalas.
  • AF-konto, så kallat aktie- & fondkonton är kontotypen där du betalar en reavinstskatt på 30% vid försäljning av dina aktier. Denna kontotyp förespråkas främst om man föredrar att betala en reavinstskatt vid försäljning istället för en årlig schablonskatt (likt ISK ovan)

    För mer information om de olika kontona, kontakta din aktiemäklare.

 

Courtage kan enkelt förklaras som den kostnad du betalar aktiemäklaren för att köpa eller sälja aktier/värdepapper. Courtage kan både vara rörlig och fast beroende på vilken courtageklass som passar dina investeringar hos en aktiemäklare. Vissa aktiemäklare har till och med gratis courtage om man är ny på aktiemarknaden.

En aktieutdelning är en utbetalning av tillgångar, från ett aktiebolag till dess aktieägare, tex till dig som privatperson som äger aktier i bolaget. Utdelningar kan vara enskilda eller periodiska. Utdelning är ett sätt för aktiebolagen att ersätta dem som satsat i företagen. Ett sätt att tacka för ditt förtroende helt enkelt.

Direktavkastning är ett mått på hur stor den årliga utdelningen är procentuellt i förhållande till den nuvarande aktiekursen.

GAV eller det genomsnittliga anskaffningsvärdet är det genomsnittliga inköpet du har betalat för ditt innehav i en specifik aktie, fond eller annat värdepapper. Eftersom inköpen av värdepapper kan utföras vid olika tillfällen under en given period medför det att ditt GAV kommer ändras vid varje köp av värdepapper. 

Substansrabatt är aktiens lägre värdering i förhållande till substansvärdet där substansvärdet är summan av värdet på de tillgångar ett bolag äger.
Enkelt förklarat är om man köper en aktier i ett investmentbolag så äger man alla investmentbolagens underliggande bolag. Om man handlar ett investmentbolag till rabatt innebär alltså det att du handlar alla investmentbolagens underliggande bolag billigare än om du köpt vart och ett av de underliggande bolagen separat. 
Det kan omvänt hända att ett investmentbolag handlas till ett högre pris än substansvärdet, då kallar man det substanspremie, vilket innebär att du handlar alla investmentbolagens underliggande bolag dyrare än om du köpt vart och ett av de underliggande bolagen separat. 
Dock finns det investmentbolag som äger bolag som inte är börsnoterade.

Ränta-på-ränta effekten betyder att ditt sparande växer snabbare över tid. När du investerar i aktier eller fonder, får du avkastning på pengarna. Vid årets slut har du därmed mer pengar på kontot än vid årets början. Året därpå får du inte bara avkastning på pengarna du satte in från början utan även på avkastningen som placeringen genererat. Dina pengar växer alltså exponentiellt, detta benämns ofta som snöbollseffekten.